فهرست لینک‌های تير ۱۳۸۵
كتاب لشكسبير بالملايين
کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي يک ماه تعطيل شد
نصوص جديدة للسهروردي
كتابخانه وزارت امورخارجه، كتابخانه‌اي منحصربفرد
متن كتاب من رجال الفكر والأدب في كربلاء
صندوق اسناد تاريخي سياسي کتابخانه مجلس پس از 20 سال بازگشايي شد
عکسهاي نفيس دوره قاجار منتشر مي شوند
دانشنامه نويسي در ايران سابقه هزار ساله دارد
نخستین کتاب درسی فیزیک
Printing Industry in Iran
آثار علامه کاشف‌الغطاء شناسايي و تصحيح مي‌شون
تجليل از عبدالله انوار در همايش حاميان نسخ خطي
المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور نقد مي شود
کتابخانه الکترونيک ادبيات ايران تهيه مي شود
عباس زریاب خویی
مرمت نسخه نفيس سفينه تبريز آغاز شد
DVD جامع تفاسير نور منتشر مي شود
رونمايي كتاب ارج نامه حبيب يغمايي در مركز پژوهشي ميراث مكتوب
استادان ايرج افشار ودكترشفيعي كدكني با ناشران تبريزي