فهرست لینک‌های فروردين ۱۳۸۶
جانشين گمنام علامه اميني
چهاردهمين مجلد دائرة المعارف بزرگ اسلامي- پوشاک ، تربه -منتشر شد
تشيع - اثری از هاینز هالم با ترجمه محمدتقي اکبري و تعليقات مفصل رسول جعفريان
تشيع و شرق شناسان