فهرست لینک‌های مرداد ۱۳۸۶
ابن‌سینا، نماد عقلانیت ایرانی / محسن کديور / همايش حکيم هزاره ها
کتابخانه خدابخش (پاتنا)
درباره حلقه کاتبان
معيار حجيت يک فهم و تفسير چيست؟
سروش در ترازو: منتقد يا جايگزين
La religion discrète: Croyances et pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite / Amir-moezzi, Mohammad Ali
شير و خورشيد در پرچم و سكه‌های قديمی
گزارشي از «فرهنگ تاريخ انديشه ها » و ترجمه فارسي آن / Dictionary of the History of Ideas
Conceptions of Authority in Iraqi Shi’ism: Baqir al-Hakim, Ha’iri and Sistani on Ijtihad, Taqlid and Marja’iyya / Robert Gleave
یادداشت رسول جعفریان درباره ترکیب غلط «پیامبر اسلام»
خاطره ای درخشان اما مشروط
عكسبرداری از نمايندگان دوره نخست مجلس شورای ملی
موانع گسترش تشيع بر اساس تجربه تاریخي
دائرة المعارف احاديث شرعي / Encyclopedia of the Canonical Hadith
ويرايش سوم دائرة المعارف اسلام / Encyclopaedia of Islam Three
بیروت، پایتخت کتاب، با کتابهای سوخته
ابن رشد هم نفهمیده بوطیقا چیست