فهرست لینک‌های شهريور ۱۳۸۶
ژورنال بين المللي مطالعات شيعي / International Journal Of Shi'i Studies
هنر اسلامی (موره مترو پولیتن نیو یورک)
نسخه های خطی تیمبوکتو (مالی)
The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon / Jonathan Brown / Brill, 2007, 434 pp.
The Morphology and Significance of Some Imami Shi‘ite Traditions / R.P. Buckley / Journal of Semitic Studies 2007 52(2)
آنچه روشنفکری دينی نيست: نودوزي فقه با حيله هاي موقت شرعي
روش تاريخي در مطالعه تشيع: «امير معزي» در برابر «مدرسي»
«چالش ميان فارسي و عربي» چگونه شكل گرفت ؟ / دکتر آذرتاش آذرنوش
پایگاه اطلاعات غزالی
پایگاه اطلاعات ابن سینا
آرشیو متون دینی (اسلام)
پا یگاه اطلاعات ابن رشد
دیجیتال سازی نسخ خطی عربی ( کتابخانه سلطنتی دانمارک)
‌الکواکب المنتثره اشتراکی و پنجاه سال جستجو
در ستايش بازي با تراث: مهمترين نسخه، خواناترين نسخه است!
JOURNAL OF HADITH STUDIES / مجلة بحوث الحديث
فهرست مجموعه ی مخطوطات فارسی
مجموعه دستنویس های فارسی (دانشگاه سن پیترز بورگ)
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی جمهوری چک
آرشیو متون اوستایی و پهلوی
مصاحبه با سید مرتضی مستجابی
اطلاعات حکمت و معرفت: گفتگو با ريچارد فولتس نويسنده «دين هاي جاده ابريشم»
قطعات بازمانده از تفسير وزير مغربي / سيد محمد‌جواد شبيري
تجربه ايمان در دوران ختم نبوت و غیبت، هبوطي مکرر است