فهرست لینک‌های مهر ۱۳۸۶
سایت کتابخانه ملی تغییر کرد
تازه‌های انتشارات مولی
حقوق عرفی مصححان
متن انتقادی جوامع‌الحکایات و لوامع الرّوایات
دانشگاه هاروارد میراث اسلامی را جمع‌آوری می‌کند
حکايت آن کتاب - دکتر سيد حسين مدرسي طباطبائي
واژگان فارسی به کار رفته در قرآن
روز شیخ کلینی در تقویم رسمی کشور
فصلنامه دانش ، پیاپی 88 (بهار 1386) به چاپ رسید
اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟
ياد يگانه شايگان
کتابخانه مجلس، آثار برتر نسخه‌های خطی را انتخاب می‌کند
آفاق الثقافه و التراث شماره 58 منتشر شد
«قرآن خطی علیرضا عباسی» به چاپ می‌رسد
The Qur'an in Its Historical Context / Edited by: Gabriel Said Reynolds / Routledge ( Sep 2007)
Christoph Luxenberg: The Syro-Aramaic Reading of the Koran / Verlag Hans Schiler, Berlin 2007
بيست و سه سال پس از بيست و سه سال
جلد چهارم فهرست توصیفی جشن نامه ها و یادنامه ها منتشر می شود
«مکتب در فرایند تکامل» منتشر شد
فصلنامه «جاویدان خرد» منتشر می‌شود
فصلنامه آینه میراث شماره 37-36 منتشر شد
جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی توسط میراث مکتوب منتشر شد.
بزرگداشت دوانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد
انتشار مجموعه ای از آثار خوشنویسی عطار هروی
اتحادیه نسخ خطی اسلامی به پژوهشگران کمک بلاعوض می کند
انجمن ابن عربی
مقدّمه ی ابن خلدون
پایگاه اطّلاعات فارابی