فهرست لینک‌های ارديبهشت ۱۳۸۷
Islamic Manuscripts Digital Collection - Princeton University Library
Organizing Knowledge: Encyclopædic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World
لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی - سيد محمد جواد شبیری
Abraham Visits Ishmael: A Revisit / Journal for the Study of Judaism, Volume 38, Numbers 4-5, 2007
A Comparison of the References to Muqatil b. Sulayman (150/767) in the Exegesis of al-Tha ‘labi (427/1036) with Muqatil's Own Exegesis
درباره تفسير «مرآة الأنوار و مشكاة الأسرار»
هرمنوتيک صوفيانه: تفسير قرآن رشيد الدين ميبدی / آنابل کيلر
تکملة الغدیر: ثمرات الاسفار الی الاقطار (4 جلد)
Some articles by Professor Hossein Modarressi
مجموعه کلامی ابن العودی نسخه کتابخانه بادلیان در انگلستان - ابوالفضل حافظیان
AL-FĀRĀBĪ'S KITĀB AL-HURŪF AND HIS ANALYSIS OF THE SENSES OF BEING / Arabic Sciences and Philosophy (2008), 18:59-97
به کجا چنین شتابان؟ - مصطفي ملکيان
ترجمه " دائرة المعارف قرآن" به فارسي در انتشارات حكمت
عقل و الهام در اسلام / مقالاتي در تاريخ، كلام، فلسفه و تصوف اسلامي
افکار نو افلاطوني و گنوسي در حديث - گلدزيهر
مؤلفه ايراني مذهب نصيري - ماير مايکل بر اشر / فصلنامه هفت آسمان - ش 36
همایش «شعرای اصفهان در عصر صفوی» در اصفهان برگزار میشود
Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System - Devin J Stewart / University of Utah Press
خاطرات سفر مظفرالدین شاه به فرنگ پس از 66 سال تجدیدچاپ شد
دوره آموزشی فهرست نگاری نسخه های خطی اسلامی
«به یاد محمد قزوینی» به کوشش ایرج افشار به چاپ رسید
Belief, Providence and Eschatology: Some Philosophical Problems in Islamic Theism - Imran Aijaz
Major Topics of the Hadith - Scott C. Lucas / Religion Compass - March 2008