فهرست لینک‌های خرداد ۱۳۸۷
فهرست مخطوطات مرکز جمعة الماجد
بوستان رنگارنگ نسخه هاي خطي
Chosen among Women: Mary and Fatima in Medieval Christianity and Shi'ite Islam / Mary F. Thurlkill
The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology - Edited by Tim Winter
سنديات (مجموعه مقالات در باره اسناد تاريخي) - حسين مدرسي طباطبائي
نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل
Is There a Shī‘a Philosophy of History? The Case of Mas‘ūdī
جشن ایرانیکای 13 جلدی
همايش علمي نقد و بررسي تطور تاريخي تشيع!
The Gnostic Cult of Fatima in Shi'ite Islam - Louis Massignon