فهرست لینک‌های شهريور ۱۳۸۷
ترجمه‌ قدیم قرآن از کتابخانه‌ ابراهیم دهگان
Ali, Muhammad, and the ansar: the Issue of Succession - Maya Yazigi / Journal of Semitic Studies 2008 53(2)
سمینار نسخه شناسی فارسی در اتریش برگزار می شود
واژگان دخيل و تعيين زبان خارجي آنها در تفسير قرآن - اندرو ريپين
برنامه‌ریزی زبان: راهنمایی برای تقویت زبان فارسی(شهر کتاب)
«از آدم تا آباقا»؛ چهاردهمین ضمیمه فصلنامه آینه میراث منتشر شد
فراخوان مقاله برای همایش مرمت آثار و نسخ خطی ماندگار
شاهنامه هاتفی خَرجِردی
بنياد دستنويس هاي کمياب / Foundation for the Preservation, Distribution, and Critique of Rare Manuscripts
انتشار شماره 66 مجله بخارا
عبدالله کوثری در شهرکتاب: کارگاه ترجمه
دائرة المعارف مصاحب چگونه به وجود آمد؟
درباره «فرهنگ قرآن» به اشراف پروفسور اميرمعزي - Dictionnaire du Coran
در حاشیه ی ترجمه ی عربی اسلام ایرانی هانری کربن
كتابخانه حكمت اسلامي
بررسى روايات جمع قرآن‏ در زمان عثمان - ترجمه مرتضى کريمى‏نيا
دو جلسه در شهر کتاب
سایت موزه تاریخ طبیعی فرانسه در پاریس
رئیس کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد
Derveni papyrus - قديمي ترين دستنويس اروپايي