فهرست لینک‌های آبان ۱۳۸۷
The Three Rings: Textual Studies in the Historical Trialogue of Judaism, Christianity, and Islam
برنامه پژوهشي «معتزله در اسلام و يهود» - MU‘TAZILISM IN ISLAM AND JUDAISM
درباره « دستنامه مخطوطات و آثار معتزله » - Handbook of Mu‘tazilite Works and Manuscripts
کتابشناسي کتب عربي چاپ شده تا پيش از 1960 / Bibliography of Arabic Books Online
بازنويسي کرونولوژي تاريخ با روشهاي آماري تجربي(بخوانيد علمي- تخيلي)
کتابخانه ديجيتال اسناد تاريخى ايران و آسياى مرکزى
بانک اطلاعات و کتابخانه ديجيتال چاپ سنگي
پايگاه اطلاع رسانى كتابخانه‌هاي ايران
ارائه کارت ملی؛ تنها شرط استفاده از مخازن نسخ خطی کتابخانه مجلس
نسخه سينائيه - Codex Sinaiticus
مقدمه خواندني امام موسى صدر بر ترجمه عربى تاريخ فلسفه هانرى كربن
گفت‌وگو با كاظم موسوي بجنوردي، درباره دائرة المعارف اسلا‌ميكا
خاندان مير لوحي و بحث غنا در عصر صفوي
ترجمه مقدمه «اسلام ايراني» اثر هانري کربن