فهرست لینک‌های فروردين ۱۳۸۹
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي
Brill's Journal of Islamic Manuscripts