فهرست لینک‌های تير ۱۳۸۹
عنایت الله رضا درگذشت
Muhammad as the Pole of Existence - Carl W. Ernst
از تنزيل تا تأويل: نصر حامد ابوزيد و مطالعه‌ی ادبی قرآن - نوید کرمانی
The SAGE Handbook of Islamic Studies
گفتگو با ابوالفضل حافظيان در كتابخانه مجلس