فهرست لینک‌های آذر ۱۳۸۹
محمدبن احمد شيباني محدثي از مکتب ري - فرهنگ مهروش
انتشار فراخوان کنگره بین المللی علامه کاشف الغطاء
Perspectives: teaching Islamic Studies in higher education - issue 1
Manuscripts and printing in the spread of Muslim science - Geoffrey Roper
آیةالله علامه شیخ محمدرضا جعفری درگذشت
کدام شفیعی کدکنی؟ - توفیق ه. سبحانی
گنجینه: گذشته و «آینده» فرهنگ و ادب ایران - بنیاد موقوفات افشار