فهرست لینک‌های دي ۱۳۹۰
ابن فندق و تاریخ شناسی - دکتر حسن حضرتی
NewsMorimoto Kazuo (ed.), Sayyids and Sharifs in Muslim Societies: The Living Links to the Prophet