فهرست لینک‌های ارديبهشت ۱۳۹۲
متن کامل کتاب امین شریعت
اسلام شیعی: میراثی از خاندان پیامبر / دکتر حسین مدرسی طباطبائی
Shi'ite Islam:The Legacy of the House of the Prophet / Hossein Modarressi
کارگاه تخصصی حدیث پژوهی شیعه
همایش رونمایی از اثر جدید علامه امینی، برگزار می شود