فهرست لینک‌های ارديبهشت ۱۳۹۳
Manuscripts as the Base of Islamic And Near Eastern Studies - Ali Tabatabai Yazdi,
الدرر البهية في تراجم علماء الامامية - السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم
الدرر البهية في تراجم علماء الامامية - السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم
طرح تحقیقاتی نقل به معنا در حوزه مطالعات حدیث - دکتر احمد پاکتچی