فهرست لینک‌های آبان ۱۳۹۳
جرج جرداق درگذشت
تخریب یکی از نفیس‌ترین بناهای آرامگاهی عراق در شهر «دور»