حلقه کاتبان kateban.com kateban.com روشَن۟فِکریِ دینی در کوچۀ حاج۟ نایِب! http://kateban.com/post/3081 fa ]]> kateban.com «پاشتَن» و «پاشیدن» http://kateban.com/post/3080 fa ]]> kateban.com درباره حاجی محمود نیریزی و مکتب شیراز http://kateban.com/post/3079 fa ]]> kateban.com كتاب الواحده ابن جمهور العمي http://kateban.com/post/3078 fa ]]> kateban.com پاسخی به یک مطلب http://kateban.com/post/3077 fa ]]> kateban.com در رابطه با بحث کتاب های حدیثی http://kateban.com/post/3076 fa ]]> kateban.com دو ایراد اصلی بر نظریه طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3075 fa ]]> kateban.com پژوهش هایی درباره محمد بن یعقوب کلینی و جایگاه او در حدیث امامیه http://kateban.com/post/3074 fa ]]> kateban.com دانش حديث در ميان اماميه http://kateban.com/post/3073 fa ]]> kateban.com احوال و آثار ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الکلينی الرازی http://kateban.com/post/3072 fa ]]> kateban.com شرايط تاريخي و مذهبي و اهداف تأليف كتاب الكافي http://kateban.com/post/3071 fa ]]> kateban.com چند نکته مقدماتی درباره شيوه و روش کلينی در الکافی http://kateban.com/post/3070 fa ]]> kateban.com تدوین حدیث در عصر امام كاظم http://kateban.com/post/3069 fa ]]> kateban.com پاسخ به یک انتقاد درباره طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3068 fa ]]> kateban.com نکته ای دیگر در نقد طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3067 fa ]]> kateban.com نسخه های رازی و بغدادی کتاب الکافی کلینی http://kateban.com/post/3066 fa ]]> kateban.com نگاهی اجمالی به ابواب کتاب کافی و موضوعات آنها http://kateban.com/post/3065 fa ]]> kateban.com باز هم درباره طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3064 fa ]]> kateban.com چند نکته دیگر درباره طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3063 fa ]]> kateban.com پاسخ به یک انتقاد در خصوص مکتب تفکیک http://kateban.com/post/3062 fa ]]> kateban.com معتزله و امالی نویسی و کتاب های شریف مرتضی و حاکم جشمی http://kateban.com/post/3061 fa ]]> kateban.com دو نکته درباره عده شیخ طوسی http://kateban.com/post/3060 fa ]]> kateban.com تأملی اندر باب تعبیر روشنفکری دینی http://kateban.com/post/3059 fa ]]> kateban.com انتقادات مکتب تفکیک نسبت به فلسفه از چه لونی است؟ http://kateban.com/post/3058 fa ]]> kateban.com تفاسیر شیعی، تفاسیر اهل بیت و مشکل اخباری گری http://kateban.com/post/3057 fa ]]> kateban.com پاتریشیا کرون و فقر تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در ایران http://kateban.com/post/3056 fa ]]> kateban.com اين كتاب را فقيهان بايد بخوانند http://kateban.com/post/3055 fa ]]> kateban.com تاریخنگاری اندیشه سیاسی در اسلام و نظریه پردازی http://kateban.com/post/3054 fa ]]> kateban.com اجازۀ آیات محمدطاهر و محمدحسن معزی به مرحوم آیة الله شیخ محمدجعفر شرف الدین شوشتری http://kateban.com/post/3053 fa برگی از گنجینه استاد محمد علی شرف الدین – 4 ]]> kateban.com سندی منتشرنشده از آیة الله سید محمد کاظم یزدی در بارۀ جایگاه و شئون مرحوم شیخ جعفر شرف الدین شوشتری http://kateban.com/post/3052 fa برگی از گنجینۀ استاد محمدعلی شرف الدین – 3 ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و خاطره یک روز در قم http://kateban.com/post/3051 fa موزیکان را عصرها لب رودخانه توی صحرائی می‌زنند، آنقدر زن و مرد قمی جمع شده بودند که حساب نداشت، تماشای موزیکان را می‌کردند، گفتم دو تا بالون آوردند توی گردی موزیکانچی‌ها هوا کردند، بالون اولی را مردم خیلی تعجب کردند و همهمه می‌کردند، خیلی تماشا کردیم.. ]]> kateban.com «بهزین حَکیم» یا «بَهز بن حَکیم»؟ http://kateban.com/post/3050 fa ]]> kateban.com سَرایَندۀ مکافات نامه کیست؟ http://kateban.com/post/3049 fa ]]> kateban.com قرار روس و انگلیس مبنی بر حفظ و ثبات ایران در وضعیت موجود. http://kateban.com/post/3048 fa ترجمه نامۀ لرد گرانویل وزیر خارجه انگلیس به میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم و اطمینان بر قرار روس و انگلیس مبنی بر تثبیت و حفظ ایران در وضعیت موجود1873( میلادی و 1290 قمری) ]]> kateban.com تشیع کوفه، زیدیه و اختلاف نظری درباره تبار زیدیه http://kateban.com/post/3047 fa ]]> kateban.com روند روزافزون مخالفت با فلسفه و مکتب تفکیک http://kateban.com/post/3046 fa ]]> kateban.com شریف مرتضی برای تدریس خارج اصول فقه چه کتابی را مبنا قرار می داد؟ (توضیحی درباره معنای تعلیق در سنت آموزشی اسلامی) http://kateban.com/post/3045 fa ]]> kateban.com معرفی دو مقاله و یک مجله مفید در حوزه علم الحدیث http://kateban.com/post/3044 fa ]]> kateban.com در حاشیه روایت منقول در کتاب راوندی و پاسخی به جناب آقای دکتر مهاجرانی http://kateban.com/post/3043 fa ]]> kateban.com بازسازی متون و کتاب میراث مکتوب آقای مدرسی http://kateban.com/post/3042 fa ]]> kateban.com مقالات آقای مادلونگ برای ترجمه http://kateban.com/post/3041 fa ]]> kateban.com تدریس تذکره ابن متویه http://kateban.com/post/3040 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره شهرستانی http://kateban.com/post/3039 fa ]]> kateban.com نقش توهم و شایعه در وضعیت آشفته فکر دینی روزگار ما http://kateban.com/post/3038 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک: مذهبی پنجاه ساله http://kateban.com/post/3037 fa ]]> kateban.com ترجمه کتاب های فلسفی و روایت مکتب تفکیک از آن http://kateban.com/post/3036 fa ]]> kateban.com دیوان پریشان، منظومه‌ای کردی و شیعی از سده نهم http://kateban.com/post/3035 fa ذکر جمیل مرحوم صدر الاسلام همدانی (م 1325 ق.) و چند تذکر پژوهشی ]]> kateban.com شهر قم در دوره ناصری از نگاه لرد كرزن 1889 م 1306- 1307 ه. ق‌ http://kateban.com/post/3034 fa ....چنین به‌نظر می‌رسد كه قم از دیر زمانی پیش وجود داشته، هرچند كه قبول قول افسانه‌وار ایرانیان خالی از محظور نیست كه زمان آن را به روزگار تهمورس یا كیقباد نسبت می‌دهند. درهرحال تا درگذشت حضرت معصومه (ع) و به‌خصوص تا وقتی كه تشیع مذهب رسمی ایرانیان نشده بود اهمیت مذهبی آنجا شروع نشده بوده است.... ]]> kateban.com دوستی خاندان پیامبر در مشرق اسلامی http://kateban.com/post/3033 fa در اردبیهشت ماه 1390 برابر اپریل 2011 در سفری به لاس انجلس، دیدارهای سودمند چون قند مکرّر، با دوست دیرین، سخنور و ادیب بزرگ روزگار ما جناب استاد واصف باختری میسر بود. این دیدار که به تخمین استاد پس از سی سال میسر می‌شد، برای نگارنده یادآور روزگار جوانی و هزاران خاطرۀ شیرین بود، که آن می‌تواند موضوع یادداشتی دیگر شود. در یکی از نشست‌ها، جناب استاد واصف باختری فرمود که ای کاش سطری چند در باب ارادت مردمان سرزمین بلخ و کابل و آن بوم و بر به دودمان پیغمبر اسلام می‌نوشتی. گفتم که حدود پانزده سال پیش چنین مطلبی نوشته‌ام که پندارم همان زمان در مجلّۀ مشکوة به طبع رسید، ولی با دریغ که اکنون دستم به آن نمی‌رسد که دوباره به معرض دید دوستان بگذارم و ایشان گفت که کاش آن مطلب را بیابیم. اکنون از اتفاق نیک این مطلب را در صفحۀ حوزه با یافتم. اندکی آن را ویراستم و با تشکر ازآن عزیزان که امکان استفادۀ مجدد مقاله را میسر ساختند، اینک آن را به نظر مبارک دوستان قرار می‌دهم. ]]> kateban.com مباحث حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه در وعد و وعید الاهی‌ http://kateban.com/post/3032 fa ]]> kateban.com گزارش کشف معدن طلا در شاندیز مشهد به ناصرالدین شاه http://kateban.com/post/3027 fa يك چهار يك سنگ طلا را حاجي علي اكبر معجلا بفرستد و خودش هم عازم زيارت ركاب مبارك گردد. ]]> kateban.com تخمیس قصیدة فرزدق / سید عبدالله داعی دزفولی (1158 – 1256 هـ. ق.) http://kateban.com/post/3031 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (4): الأبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة http://kateban.com/post/3030 fa ]]> kateban.com برگهایی از گنجینه شرف الدین -2 (جلوه ایمان و ولا و هنر در دیار شوشتر) http://kateban.com/post/3029 fa ]]> kateban.com قلم سریانی قدیم http://kateban.com/post/3028 fa ]]> kateban.com برگ‌هایی از گنجینۀ شرف الدین ‌ـ‌1 (نامه‌ای مهم از آیة الله سید علی اصغر حکیم) http://kateban.com/post/3026 fa ]]> kateban.com بازسازی فهارس کتاب های حدیثی http://kateban.com/post/3025 fa ]]> kateban.com ما در ایران تقریبا هیچ شناختی نسبت به مکتب اشاعره نداریم http://kateban.com/post/3024 fa ]]> kateban.com حدیث گرایی و تبلیغات مذهبی http://kateban.com/post/3023 fa ]]> kateban.com حدیث به عنوان ابزار رسانه ای http://kateban.com/post/3022 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره بابا طاهر عریان دکتر پورجوادی http://kateban.com/post/3021 fa ]]> kateban.com مجله مطالعات شیعی و تصحیح دو متن در دانش کلام http://kateban.com/post/3020 fa ]]> kateban.com حدیث غدیر و رویکرد تاریخی برای فهم آن http://kateban.com/post/3019 fa ]]> kateban.com یک پیشنهاد http://kateban.com/post/3018 fa ]]> kateban.com یادداشت ها (۱) http://kateban.com/post/3017 fa ]]> kateban.com گزارشی از دیدار مجدد با استاد محمدعلی شرف الدین در شوشتر آذر 1395 http://kateban.com/post/3016 fa ]]> kateban.com اعلام سرسپردگی میرزا آقاخان نوری بعد از رسیدن به صدارت http://kateban.com/post/3015 fa این بنده درگاه در زیر حمایت هیج دولتی بجز در ظل حمایت...... ]]> kateban.com «اُمیٖدوار» http://kateban.com/post/3014 fa ]]> kateban.com کتیبه شکّیات نماز در مسجد امام تهران http://kateban.com/post/3013 fa ]]> kateban.com قم و میراثِ فرهنگی از دست رفته‌اش http://kateban.com/post/3012 fa ]]> kateban.com معرفی برخی از کتاب‌های نفیس و نایاب کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) در نجف (2): «سفرنامه خراسان اثر ناصرالدین‌شاه» http://kateban.com/post/3010 fa ]]> kateban.com یادداشت روسها مبنی بر لزوم تبعید ستارخان و باقرخان از تبریز http://kateban.com/post/3011 fa حال که در تبریز دسته قابلی از قشون دولت علیه ایران موجود می باشد، موقع مناسب این کار است و....... ]]> kateban.com ترتيب مباحث کتاب نهاية الارب في تاريخ الفرس والعرب http://kateban.com/post/3009 fa ]]> kateban.com اطلاعات جالب دو کتاب زیدی درباره مناسبات امامان زیدی با شاهان صفوی و با مغولان هند http://kateban.com/post/3008 fa ]]> kateban.com كتاب اخبار فخ http://kateban.com/post/3007 fa ]]> kateban.com معرفی چند نسخه http://kateban.com/post/3006 fa ]]> kateban.com ابو الفتوح رازی http://kateban.com/post/3005 fa ]]> kateban.com مرحوم آقای شمس الدین و نظریه او درباره امت و امامت http://kateban.com/post/3004 fa ]]> kateban.com نقدی بر چند نوشته اخیر جناب آقای دکتر پورجوادی http://kateban.com/post/3003 fa ]]> kateban.com یک کتاب تازه درباره تشیع باطنی: مجموعه مقالاتی زیر نظر محمد علی امیر معزی http://kateban.com/post/3002 fa ]]> kateban.com باز هم درباره کتاب مکتب در فرایند تکامل http://kateban.com/post/3001 fa ]]> kateban.com تشیع کوفی نخستین http://kateban.com/post/3000 fa ]]> kateban.com أَحوالِ مُل۟کِ دارا http://kateban.com/post/2999 fa ]]> kateban.com «دَه دَقیقه» با قُرآن http://kateban.com/post/2998 fa ]]> kateban.com فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500) http://kateban.com/post/2997 fa ]]> kateban.com بازی با تُراث کلامی شیعه: نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة http://kateban.com/post/2996 fa ]]> kateban.com ایجاد بیمارستان و آموزش عملی طب در دارالفنون در عصر ناصری http://kateban.com/post/2995 fa تصویر مربوط به طب عملی در دار الفنون است ، ولی تاریخش مشخص نیست ، مطالعه کنندگان گرامی اگر تصویری مربوط به این تاریخ در دسترس دارند ، با کمال علاقه جایگزین خواهد شد ]]> kateban.com نامه حسینقلی خان نوری (حاجی واشنگتن) اولین سفیر ایران در امریکا به وزیر خارجه وقت(عباس قوام‌الدوله تفرشی) در عصر ناصری http://kateban.com/post/2994 fa ابداً در نوشتجات دولتی این مملکت شخصیت ملحوظ نیست و بواسطه تبدیل و تغییر رؤسا و اجزاء ، قرارها بهم نمی خورد، دولت فی الحقیقه به منزله سایه خداست و مرگ و میر و عزل و نصب وتغییر و تبدیل بجهت او نیست ]]> kateban.com المذهب الفقهي الزيدي http://kateban.com/post/2992 fa ]]> kateban.com المخطوطات الزيدية في اليمن وصلتها بالتراث الايراني http://kateban.com/post/2991 fa ]]> kateban.com کتابی تازه درباره تشيع http://kateban.com/post/2990 fa ]]> kateban.com امام شناسی شيعی به روايت محمد علی امير معزی و سنت هانری کوربن http://kateban.com/post/2989 fa ]]> kateban.com غیبت فکر تاریخی: گفتگوی شماره اخیر مجله مهرنامه با حسن انصاری http://kateban.com/post/2988 fa ]]> kateban.com فقر غزالی شناسی در ایران http://kateban.com/post/2987 fa ]]> kateban.com علامه طباطبایی و حکمت متعالیه http://kateban.com/post/2986 fa ]]> kateban.com جزئياتی درباره زندگی کلينی http://kateban.com/post/2985 fa ]]> kateban.com یادداشت صدر الاشراف در مورد یك واقعه از آخرین سفر قم ناصر الدین شاه http://kateban.com/post/2993 fa محسن صدر یا صدرالاشراف بازپرس مشروطه خواهان زندانی در باغشاه بود ، در زمان رضا شاه وزیر عدلیه بود و از خرداد الی مهر 1324نیز نخست‌وزیر ایران بود، و بعدها خاطرات خود را تحت عنوان "خاطرات صدرالاشراف" منتشر نمود ]]> kateban.com جمال‌الدين وزير (جواد) اصفهانی و خدمات عمرانی وی در حرمين شريفين http://kateban.com/post/2984 fa ]]> kateban.com اعتراض اصناف در ارتباط با موضوع خرید کالا و خروج آن از کشور توسط اتباع بیگانه،بدون پرداخت مالیات. و حکم شاه درین رابطه. http://kateban.com/post/2983 fa دو سند(تلگراف )در ارتباط با اعتراض اصناف ایرانی از پرداخت مالیات از طرف آنها و خرید کالا و خروج آن توسط اتباع بیگانه و حکم ناصرالدین شاه مبنی بر مطالبه قطعی مالیات از تبعه خارجه درین ارتباط. ]]> kateban.com «قاعِدۀ دَه۟ دَقیقه»! http://kateban.com/post/2982 fa ]]> kateban.com