حلقه کاتبان kateban.com kateban.com تحویل سال 1268 هجری شمسی به روایت ناصرالدین شاه https://www.kateban.com/post/5319 fa ، بعد آمدم : توی حیاط زنها هم آمدند زرد و سبز و سرخ ،هر کدام یک رنگی پوشیده بودند خنده داشت آمدم بیرون یکساعت به غروب مانده رفتم سر در شمس العماره آتش بازی را آنجا می چیدند جمعیت زیاد بودند نشستیم به تماشاکردن، خیلی تماشا داشت. ]]> kateban.com سلام نوروزی در سال 1268 ه.ش به روایت ناصرالدین شاه https://www.kateban.com/post/5318 fa رفتیم اطاق موزه، سفرا آمدند حضور. دالغورکی وزیر مختار روس، ولف وزیر مختار انگلیس، تیمل وزیر مختار اطریش، بالوا وزیر مختار فرانسه، شنک وزیر مختار آلمان، وزیر مختار امریک، وزیر مختار ایطالیا، خالد بیگ سفیر کبیرعثمانی. جمعیت زیادی هم از اجزای خودشان همراه بودند، خالد بیگ نطقی کرد، ما هم از همه احوال پرسی کردیم، قدری صحبت کردیم و سفرا رفتند ]]> kateban.com همراه با استاد محسن مهدی در محضر فارابی، معلم ثانی (گفتگو با مجله آگاهی نو) https://www.kateban.com/post/5317 fa ]]> kateban.com پاسخ به پرسش‌ های آگاهی نو درباره محاسن و معایب پروژه فکری عابدالجابری فلسفه‌ای برای ناسیونالیسم عربی https://www.kateban.com/post/5316 fa ]]> kateban.com کتاب رضوان السيد درباره نفس زکيه https://www.kateban.com/post/5315 fa ]]> kateban.com استاد دانش پژوه https://www.kateban.com/post/5314 fa ]]> kateban.com نخستين شخصی که با ادعای امامت زيدی قيامی بر عليه عباسيان کرد که بود؟ https://www.kateban.com/post/5313 fa ]]> kateban.com استاد انوار و وظيفه ما https://www.kateban.com/post/5312 fa ]]> kateban.com بود و نمود ابان بن تغلب https://www.kateban.com/post/5311 fa ]]> kateban.com تاریخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیّه https://www.kateban.com/post/5310 fa ]]> kateban.com الرضا من آل محمد و نمونه ای از تحریف در یک متن زیدی https://www.kateban.com/post/5309 fa ]]> kateban.com بررسی ها درباره سنت های روايت صحيفه سجاديه (1) https://www.kateban.com/post/5308 fa ]]> kateban.com روايت من از کارنامه فکری شادروان دکتر سيد جواد طباطبایی https://www.kateban.com/post/5307 fa ]]> kateban.com اباضیّه، اباذیه، عبادیه https://www.kateban.com/post/5306 fa ]]> kateban.com مجموعه نقل ها از غرر الأدلة تأليف ابو الحسين بصري (بخش اول) https://www.kateban.com/post/5305 fa ]]> kateban.com تحقيقات آماری در اسلامشناسی معاصر https://www.kateban.com/post/5304 fa ]]> kateban.com عزیزالسلطنه آخرین دختر ناصرالدین شاه ، مرگ در نوجوانی در حین تنگدستی https://www.kateban.com/post/5303 fa عزیزالسلطنه بعد از درگذشت شاه متولد شد.مادر او محبوب السلطنه از زنان موقت ناصرالدین شاه بود. این دختر در حالیکه بیش از پانزده سال نداشت در گذشت . و مطابق عریضه ای که خودش نوشته در عسرت زندگی می کرده . ]]> kateban.com غاية الاختصار در انساب https://www.kateban.com/post/5302 fa ]]> kateban.com باز درباره اخبار فخّ https://www.kateban.com/post/5301 fa ]]> kateban.com شرحی روشنگرانه و ژرف‌نگرانه بر کشف المرادِ علّامۀ حلّی https://www.kateban.com/post/5300 fa ]]> kateban.com جناب دکتر سروش و "حکايت حقيقت و روش" https://www.kateban.com/post/5299 fa ]]> kateban.com هويت ملی ايرانی و بی بی سی "فارسی" https://www.kateban.com/post/5298 fa ]]> kateban.com اتعاظ الحنفاء https://www.kateban.com/post/5297 fa ]]> kateban.com هداية الغبيّ المتحيّر من ضلالة الجبري المجوّر https://www.kateban.com/post/5296 fa ]]> kateban.com خلیج همیشه فارس https://www.kateban.com/post/5295 fa ]]> kateban.com همواره در تاريخ قلم چنين بوده است که ما آرامش دوستدار ها داشته ايم و عباس زرياب ها. اما آنچه ماندگار است ميراث فکری و قلمی زرياب هاست... https://www.kateban.com/post/5294 fa ]]> kateban.com توضيحی درباره تارنمای "بررسی های تاريخی" در پايگاه اينترنتی حلقه کاتبان https://www.kateban.com/post/5293 fa ]]> kateban.com درباره انتساب برخی آثار به زيد بن علي (ع) https://www.kateban.com/post/5292 fa ]]> kateban.com داستان يک شهاب سنگ شگفت انگیز در جوزجان در زمان سلطان محمود غزنوی به روايت ابن سينا (و مشاهده ابو عبيد جوزجاني) و چند مشاهده ديگر https://www.kateban.com/post/5291 fa ]]> kateban.com درباره ابن سينا و تبارش و وطنش https://www.kateban.com/post/5290 fa ]]> kateban.com ابن سينا در شهر ويمه منطقه فيروزکوه و وصف سرمای آن https://www.kateban.com/post/5289 fa ]]> kateban.com باز درباره انتساب نادرست عقيده تحريف قرآن به قدمای شيعه https://www.kateban.com/post/5288 fa ]]> kateban.com "هفتاد و دو ملت" https://www.kateban.com/post/5287 fa ]]> kateban.com دکتر احمد تفضلی؛ انسان و دانشمند https://www.kateban.com/post/5286 fa ]]> kateban.com اندر ضرورت احترام به تخصص در بحث علمی https://www.kateban.com/post/5285 fa ]]> kateban.com سياری و کتاب قراءات او (1) https://www.kateban.com/post/5284 fa ]]> kateban.com میراث مرتضوی(جُستارهایی در باب میراث مکتوب شریف مرتضی) https://www.kateban.com/post/5283 fa ]]> kateban.com تو برتری یا من؟ بازنمایی رتبه اجتماعی رجال درباری در متن و شکل ظاهری مکاتبات دیوانی دوره شاه سلیمان صفوی (بخش نخست) https://www.kateban.com/post/5282 fa ]]> kateban.com قاسم رسي و روايت مستقيم او از امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) https://www.kateban.com/post/5281 fa ]]> kateban.com مکاتبه منسوب به سلطان ملکشاه سلجوقی و حسن صباح https://www.kateban.com/post/5280 fa ]]> kateban.com مأثورات و سخنان منسوب به پادشاهان قديم ايران و وزراء و حکيمان ايران ما قبل اسلام https://www.kateban.com/post/5279 fa ]]> kateban.com مکاتبات دوران سامانيان و آل بويه و غزنويان به عربی و يا فارسی؟ https://www.kateban.com/post/5278 fa ]]> kateban.com قاسم رسّي و تفکر امامتی او https://www.kateban.com/post/5277 fa ]]> kateban.com اديب صابر ترمذی (شاعر دربار سلطان سنجر) و قطعه ای در ستايش فرزند صاحب مزار شريف (نويسنده اربعين سلسلة الابريز) https://www.kateban.com/post/5276 fa ]]> kateban.com پيشنهادی برای دانشجويان تاريخ و ادبيات فارسی https://www.kateban.com/post/5275 fa ]]> kateban.com سخنان پيشوايان تشيع در کتاب های ادبی https://www.kateban.com/post/5274 fa ]]> kateban.com خطایی درباره يکی از مشايخ ابو عبد الرحمان سلمي https://www.kateban.com/post/5273 fa ]]> kateban.com آيا به ابو العباس ايرانشهری به زبان پارسی "وحی" می شد؟ https://www.kateban.com/post/5272 fa ]]> kateban.com نمونه ای از مواجهه متکلمان معتزلی با دانش پزشکی: مورد ابو جعفر اسکافي https://www.kateban.com/post/5271 fa ]]> kateban.com نويسنده السعادة والإسعاد کيست؟ (يک خطای بزرگ شادروان استاد مجتبی مينوی که مسير يک پژوهش را منحرف کرد) https://www.kateban.com/post/5270 fa ]]> kateban.com الضبط القريب والضبط الغريب https://www.kateban.com/post/5269 fa ]]> kateban.com ابن شهرآشوب وخطا در گزارش https://www.kateban.com/post/5268 fa ]]> kateban.com اصطلاح «اَکوان» در کلام اسلامی https://www.kateban.com/post/5267 fa ]]> kateban.com اصطلاح «جوهر» در کلام اسلامی https://www.kateban.com/post/5266 fa ]]> kateban.com يک محدّث، فيلسوف و دبير ايرانی شگفت انگيز در سده چهارم قمری که کتابی در "زبان فارسی" داشت https://www.kateban.com/post/5265 fa ]]> kateban.com تاريخ ملی https://www.kateban.com/post/5264 fa ]]> kateban.com توصيف قاضي عبد الجبار معتزلي بر زبان ابو حيّان توحيدي و انتقاد سخت از او و از علم کلام https://www.kateban.com/post/5263 fa ]]> kateban.com چهار ابو حاتِم از ری https://www.kateban.com/post/5262 fa ]]> kateban.com رساله ارجای منسوب به حسن بن محمد بن حنفيه و موضوع تحريف قرآن https://www.kateban.com/post/5261 fa ]]> kateban.com ابو الحسن اشعری و فقه https://www.kateban.com/post/5260 fa ]]> kateban.com شيخ صدوق و جايگاه علمی او از ديدگاه يک مخالف معاصر https://www.kateban.com/post/5259 fa ]]> kateban.com يکی از کهنترين موارد ياد و ذکر شيخ صدوق https://www.kateban.com/post/5258 fa ]]> kateban.com اسلام طالبان اسلام تاريخی و اسلام تمدنی نيست؛ اسلام سلفی بی ريشه است https://www.kateban.com/post/5257 fa ]]> kateban.com رساله الدليل الصغير منسوب به قاسم رسّي https://www.kateban.com/post/5256 fa ]]> kateban.com الرِّسالةُ السَّعدیَّةُ https://www.kateban.com/post/5255 fa ]]> kateban.com سندهای مهمی برای تأييد عدم وجود ادعای تحريف قرآن در نيمه اول قرن سوم قمری بر اساس ادبيات مسيحی اين دوره https://www.kateban.com/post/5254 fa ]]> kateban.com يک رديه کهن بر اماميه و رد انتساب آن به قاسم رسّي https://www.kateban.com/post/5253 fa ]]> kateban.com سندی ساختگی درباره تحريف قرآن و مصحف حضرت امير (ع) https://www.kateban.com/post/5252 fa ]]> kateban.com متفرّدات روائی شيخ صدوق در کتاب من لا يحضره الفقيه https://www.kateban.com/post/5251 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تحريف قرآن؛ مورد ابوالقاسم کوفي https://www.kateban.com/post/5250 fa ]]> kateban.com يک نکته درباره مقالات با امضای مشترک استاد/ دانشجو https://www.kateban.com/post/5249 fa ]]> kateban.com سه ابو قرّه و مناظرات با امام علي بن موسی الرضا (ع) https://www.kateban.com/post/5248 fa ]]> kateban.com کتاب های قاسم رسّي، يکی از مهترين اسناد برای اصالت و کهنگی منابع دين و انديشه و سنت دينی در اسلام https://www.kateban.com/post/5247 fa ]]> kateban.com قاسم رسي و کلام معتزلی و رد نظر مادلونگ https://www.kateban.com/post/5246 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تحريف قرآن نزد قدمای شيعه https://www.kateban.com/post/5245 fa ]]> kateban.com عبد الله بن يزيد فزاري اباضی مذهب در رجال شيخ https://www.kateban.com/post/5244 fa ]]> kateban.com مدخل خسرو پرويز در دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://www.kateban.com/post/5243 fa ]]> kateban.com عقيده تحريف قرآن به عنوان يک الزام کلامی برای جدل با مخالفان شيعه https://www.kateban.com/post/5242 fa ]]> kateban.com شيعيان متقدم به تحريف قرآن باور نداشتند https://www.kateban.com/post/5241 fa ]]> kateban.com ادعای قاضي ابوبکر باقلاني درباره عقيده شيعیان تشبیه گرا https://www.kateban.com/post/5240 fa ]]> kateban.com درباره عهد مالک اشتر و رد نظريه وداد قاضی در موضوع اصالت آن https://www.kateban.com/post/5239 fa ]]> kateban.com عيسی بن عمير آقای مادلونگ يا عيسی بن عمر منابع کهن؟ https://www.kateban.com/post/5238 fa ]]> kateban.com انسانی در خدمت ايران https://www.kateban.com/post/5237 fa ]]> kateban.com اقتراح برای انتقاد https://www.kateban.com/post/5236 fa ]]> kateban.com تعارض‌های پا در هوا https://www.kateban.com/post/5235 fa ]]> kateban.com درباره تاريخ علم اصول فقه https://www.kateban.com/post/5234 fa ]]> kateban.com برگردان فارسی از کتاب متن و تفسیر، تألیف دکتر حسین مدرسی طباطبایی https://www.kateban.com/post/5233 fa ]]> kateban.com مشکاة المصابیح https://www.kateban.com/post/5232 fa ]]> kateban.com سيد جواد طباطبایی و حاشيه ای کوتاه بر چند سطری از او https://www.kateban.com/post/5231 fa ]]> kateban.com قحطی سال 1288 ه.ق به روایت ناصرالدین شاه قاجار. https://www.kateban.com/post/5230 fa در زمستان سال ۱۲۸۸ قیمت نان به یک من پنج قران که پانزده شانزده برابر قیمت عادی آن بود رسید ،به طوری که بالاجبار و شاید برای اولین بار پای آرد روسی به ایران باز شد....خبر رسید که شهر برهم خورده، دکاکین و غیره بسته شد، مردم ازدحامی دادند.....چند روزی گذشت شهر به همان اغتشاش باقی بود، یعنی نان پیدا نمی شد و بد وگران بود.....لحمدلِله تعالی بعد از این قراردادها، روز بروز انتظام شهر و نان بهتر شد و مردم آسوده شدند..... ]]> kateban.com دعوت از آقای محسن کديور https://www.kateban.com/post/5229 fa ]]> kateban.com از عجايب نوانديشی دينی ما https://www.kateban.com/post/5228 fa ]]> kateban.com قرآن، کلام خدا و يا کلام غير خدا؟ (ديدگاه يک عالم اباضی مذهب در حدود هزار و سیصد سال پيش) https://www.kateban.com/post/5227 fa ]]> kateban.com آثار عبد الله بن يزيد فزاری و پندارهای تجديد نظر طلبان که فرو ريخت https://www.kateban.com/post/5226 fa ]]> kateban.com الرد علی المجسمة و هشام بن الحکم https://www.kateban.com/post/5225 fa ]]> kateban.com توصيف فزاري از شيعيان سده دوم قمری و باورهايشان نسبت به امامت https://www.kateban.com/post/5224 fa ]]> kateban.com کتاب های فزاري و تصوير جامعه آرمانی خوارج؛ همراه نکته ای درباره معنای اصلی تقيه https://www.kateban.com/post/5223 fa ]]> kateban.com تاريخچه اجرای احکام شرعی در تاريخ تمدن اسلامی (معرفی منابع) https://www.kateban.com/post/5222 fa ]]> kateban.com ميراث اباضيه به چه کار پژوهش های اسلامشناسی می آيد؟ https://www.kateban.com/post/5221 fa ]]> kateban.com تصویر قاتل انقلابی میرزا علی اصغر امین السلطان https://www.kateban.com/post/5220 fa تصویر مربوط به پست کابینه دوم مشروطیت بالای تصویر نوشته شده است: عباس آقا صراف آذربایجانی ، قاتل حاجی میرزا علی اصغر خان صدر اعظم[اتابک، امین السلطان به تاریخ ] دوشنبه 21 رجب 1325. ]]> kateban.com